Често задавани въпроси

Обновяваме ги често, проверявайте или се абонирайте за известия

Изпращане на проектите

Aко проектът се предава по пощата или с куриер, какво означава крайният срок 23 ноември — най-късната дата, до която проектът трябва да е пристигнал на посочения адрес или датата на пощенското клеймо?
23 ноември (17:30) е датата, до която проектът трябва да е пристигнал на посочения адрес.
(За участници извън България) Какъв номер трябва да напиша в Заявлението за участие и декларациите на местата, на които се изисква ID number?
Това е номер от вашите документи за самоличност — номер на лична карта, паспорт или друг документ, с който удостоверявате самоличност. Не бъркайте този номер с мотото, което слагате върху материалите от проекта. За участници от България: вижте инструкции за попълване на документите за участие.
Как получавам 6-цифрения номер (мото)?
6-цифрения номер (мото) го измисляте вие.
Какъв точно електронен подпис трябва да имам, за да изпратя проекта електронно? Кои доставчици на електронен подпис се приемат от организаторите на конкурса?
Необходимо е да притежавате Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран издател на електронни подписи във вашата държава. За да подписвате електронни документи с квалифициран електронен подпис, е необходимо да притежавате удостоверение за квалифициран електронен подпис, технически носители (смарт карта и карточетец) и специален софтуер. За повече подробности потърсете термина “Квалифициран електронен подпис” в интернет или питайте издател на електронни подписи във вашата държава. Детайли за електронното изпращане на проекти.
В случай че проектът се предава с електронен подпис, трябва ли да се придружи от информация на хартиен носител или не?
Не, не е необходимо хартиено копие. Проектът и документите ще бъдат отпечатани от техническата комисия и представени на журито аналогично на тези, пристигнали на хартия.
Ако проектът се предава по пощата или с куриер, задължително ли е чертежите да се изпратят на твърда подложка или могат да бъдат на руло?
Не е задължително чертежите да бъдат на твърда подложка, могат да бъдат и на руло.

Табла и чертежи

Ако имам еднакво разпрeделение на две или повече нива, мога ли да го покажа само веднъж?
Да, можете да го покажете само веднъж като ясно опишете за кои нива се отнася.
Задължителен ли е мащабът на чертежите, описани в заданието?
Да, мащабът на чертежите е задължителен.
Може ли да има допълнителен текст по таблата?
Да, по таблата може да имате кратък обяснителен текст към вашите четрежи, схеми и визуализации.
Задължителен ли е броят на таблата, определен в заданието - 8 табла?
Да, броят на таблата е задължителен.

Подземен паркинг

Не можем да осигурим 300-350 паркоместа. Какви последици би имало това?
Ако не сте осигурили 300-350 паркоместа, проектът ви няма да бъде дисквалифициран. Той ще бъде представен на журито и съпоставен с проектите на другите участници.
Какво се разбира под “две двулентови рампи”?
Две двулентови рампи означава, че трябва да имате две рампи, всяка от които да има една лента за движение в посока навън и една лента за движение в посока навътре.
Може ли вместо две двулентови рампи, да предложим четири еднолентови?
Да, допустимо е да се предложат четири еднолентови рампи (две в посока навън и две в посока навътре). И в случай на две двулентови и в случай на четири еднолентови рампи, те трябва да са разположени разсредоточено.
Колко най-много може да бъде наклонът на рампите, според българското законодателство?
Приемаме, че за вътрешни рампи в един подземен гараж с тези размери допустимият наклон е до 20%.
Възможно ли е на трите подземни нива да се разположи и друга функция освен паркинг? Може ли да има повече от три подземни нива?
Да, възможно е на подземните нива да се разположи друга функция, стига да успеете да осигурите 300-350 паркоместа, независимо функциониране на библиотеката и паркинга и другите задачи, залегнали в заданието. Повече от три нива не се препоръчват заради тежките хидрогеоложки условия.
Възможно ли е в границите на зона Разширен обхват да се разполагат рампи за достъп до подземния гараж?
В Разширен обхват може да има две двулентови рампи, за достъп само до първото ниво на гаража. След като веднъж сте стигнали до първото подземно ниво, рампите към останалите подземни нива трябва да бъдат в рамките на Зона за подземно застрояване. При подобно решение, не трябва да се нарушават изискванията на Конкурсното задание, стр. 28: “В разширения обхват на конкурсната зона се разполага зоната за краткотрайно спиране на автомобили/таксита, организират се входовете и изходите на паркинга, както и тротоари по протежението на прилежащите улици.”

Надземно застрояване и функции

Трябва ли основното хралилище да е свързано с читалните зони?
Връзките между читални и основно хранилище трябва да са лесни и бързи, защото читателите заявяват доставка на книги и документи от хранилището ежедневно.
В заданието се казва, че височината на Зоната за доставка на новопостъпили документи (зона 4.1.1) трябва да бъде 4.5 м. Ако решим да разположим тази зона на някое от подземните нива, височината от 4.5 м трябва ли да се запази?
В случай, че изберете да разположите зона 4.1.1 на подземните нива, е допустимо намaляване на височината по преценка на проектанта.
Възможно ли е основното книгохранилище от 5000 м2 да не бъде компактно, а разположено на части в различните зони на сградата?
Не е възможно поради спецификата на фонда и дейността на библиотеката. Очевидно, хранилището не може да бъде разположено на едно ниво, но трябва да се търси максимално компактно решение.
В рамките на конкурсната зона теренът има денивелация. От коя точка на фасадата се смята височината?
При определяне на Максималния обхват на застрояване за средна кота на терена е приета абсолютната кота 33.00 м. Всички височини, посочени в схемата Максимален обхват на застрояването, се мерят от тази кота - 33.00 м.

Условия за участие

Какви дейности включва хонорарът от 600 000 лв? Това хонорар само за архитекта ли е или за целия екип? Включва ли се авторски надзор?
Посоченият хонорар е за изработка на всички проектни части във фаза технически и фаза работен проект и не включва авторски надзор.
Може ли един екип да участва с повече от едно проектно предложение?
Не, един екип може да предаде само едно проектно предложение.
Нужно ли е да се регистрирам предварително, за да участвам в конкурса?
Не, няма нужда от предварителна регистрация. Всички, които предадат проект, отговарящ на условията, участват. Предаването на проектите е до 23 ноември 2015 г.
Аз съм студент по архитектура. Мога ли да участвам?
Да, но само като част на екип, в който поне един член е архитект с пълна проектантска правоспособност.
Имам проектантска правоспособност в друга държава. Трябва ли да имам български партньор, за да участвам в конкурса?
Не, не се изискват български партньори на този етап на конкурса. Ако поне един член от вашия екип е архитект с проектантска правоспособност, можете да участвате.

Контакт
Срокът за задаване на въпроси изтече.

info@varnalibrary.bg
op@varna.bg

Абонамент за известия

Проверете отново имейла си, изглежда невалиден.

Ще получавате известия за: публикуване на нови често задавани въпроси, допълнителни материали, промени в регламента, наближаващи крайни срокове. Гарантираме, че няма да изпращаме рекламни съобщения.
Вижте всички известия, изпратени досега.